Doprava zadarmo s Packetou nad 59.99 €
Pošta 4.49 SPS 4.99 Kuriér GLS 3.99 Zberné miesto GLS 2.99 Packeta kurýr 4.99 Packeta 2.99 SPS Parcel Shop 2.99

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


spoločnosti Libristo Media s.r.o., IČO: 04448367, so sídlom Sychrov 55, 755 01 Vsetín, Česká republika, zapísanej v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 63649, ktorú zastupuje Ing. Eva Kavinová, konateľka,

na predaj tovaru a poskytovanie digitálneho obsahu prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na adrese https://www.libristo.sk.

 

1. KONTAKTNÉ A BANKOVÉ ÚDAJE

1.1. Prevádzkovateľ e-shopu:

Libristo Media s.r.o.,

Sídlo: Sychrov 55, 755 01 Vsetín, Česká republika

IČO: 04448367,

DIČ: CZ04448367

zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 63649 (ďalej len „predávajúci“ alebo „my“)

Telefón: 02/210 210 99

E-mail: info@libristo.sk

 

Adresa prevádzky:
Zbrojovácká 1593, 755 01 Vsetín, Česká republika


1.2. Reklamácie a vrátenie tovaru:

Adresa na prijímanie reklamácií a vrátenie tovaru: Libristo ID: 3402, Frogman, P.O.Box 901, Detašované pracovisko - Sihoť, 911 05 Trenčín

Telefón: 02/210 210 99
E-mail: info@libristo.sk

 

2. ROZSAH PLATNOSTI A POUŽITEĽNOSTI VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK

2.1. Voľba práva. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) predávajúceho upravujú v súlade s § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi nami a spotrebiteľmi alebo podnikateľmi (ďalej len „zákazník“ alebo „vy“) prostredníctvom nášho internetového obchodu na https://www.libristo.sk.

2.2. Medzinárodný prvok. V prípade existencie medzinárodného prvku stanovujeme, že právny vzťah medzi nami sa bude riadiť právnym poriadkom Českej republiky, najmä Občianskym zákonníkom. Táto voľba práva však v súlade s článkom 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky („Rím. I“) nesmie zbaviť zákazníka ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku krajiny jeho obvyklého bydliska podľa článku 6 ods. 2 Rím. I.

2.3. E-shop. Internetový obchod prevádzkujeme na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese https://www.libristo.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

2.4. Tovar a digitálny obsah. Vo webovom rozhraní obchodu si môžete kúpiť:

a) nami ponúkaný tovar;
b) nami poskytovaný digitálny obsah, najmä v podobe: E-knihy alebo Audioknihy (ďalej súhrnne ako „digitálny obsah“).

2.5. Kto sa považuje za spotrebiteľa. Za spotrebiteľa sa považuje každá fyzická osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzavrie s nami kúpnu zmluvu alebo právne vystupuje voči predávajúcemu inak (ďalej len „spotrebiteľ“).

2.6. Kto sa považuje za podnikateľa. Za podnikateľa sa považuje každá fyzická alebo právnická osoba (napr. obchodná spoločnosť, družstvo, ústav), ktorá vykonáva zárobkovú činnosť na vlastný účet a zodpovednosť na základe živnostenského oprávnenia alebo iným spôsobom so zámerom vykonávať túto činnosť sústavne s cieľom dosiahnutia zisku (ďalej len „podnikateľská činnosť“). Táto osoba v rámci svojej podnikateľskej činnosti uzavrie s predávajúcim kúpnu zmluvu alebo bude právne vystupovať voči predávajúcemu inak (ďalej len „podnikateľ“). Riadime sa zásadou, že pre zákazníka, ktorý uvedie svoje IČO, prípadne aj DIČ, platia ustanovenia týchto VOP vzťahujúce sa na podnikateľov.

2.7. Oboznámenie sa a odsúhlasenie VOP. Odoslaním objednávky (tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“) potvrdzujete, že ste sa oboznámili s VOP vrátane informácií poskytnutých zákazníkom pred uzavretím kúpnej zmluvy podľa týchto VOP a výslovne s nimi súhlasíte v ich platnom a účinnom znení v okamihu tohto potvrdenia.

 

3. KOMUNIKÁCIA SO ZÁKAZNÍKMI PRED UZAVRETÍM KÚPNEJ ZMLUVY 

3.1. Oprávnenia predávajúceho a kontrolné orgány. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dohľad nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

3.2. Ilustračný charakter fotografií tovaru. Všetky fotografie a zobrazenia tovaru na webovej stránke majú iba ilustračný charakter.

3.3. Tovar, cena, náklady. Tovar, ktorý ponúkame na webovej stránke, a opis jeho hlavných vlastností je k dispozícii pri príslušnom tovare a digitálnom obsahu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH, vrátane zákonných poplatkov, bez poplatkov za dopravu. Neúčtujeme si žiadne dodatočné náklady za telekomunikačné zariadenia (napr. ak nám zavoláte na naše telefónne číslo, zaplatíte len bežnú sadzbu za telefonický hovor).

3.4. Autorské práva. Ponúkaný digitálny obsah nie je možno nahrávať, kopírovať či akokoľvek inak šíriť. Všetky texty, obrázky, grafika a ďalšie časti obsahu podliehajú autorskému právu. Kopírovanie alebo zdieľanie akejkoľvek časti digitálneho obsahu je zakázané. Žiadna reprodukcia akejkoľvek časti digitálneho obsahu sa nesmie predávať ani distribuovať, ani sa nesmie upravovať či zahrnúť do akéhokoľvek diela, najmä inej práce, publikácie alebo internetovej stránky.

3.5. Možnosti platby. Konkrétne podmienky spôsobov platby a možnosti dopravy sú podrobnejšie opísané pri samotnej objednávke – v časti „Doprava a platba“. Nájdete ich aj v sekcii Doprava a platba na našich webových stránkach. Tovar vám doručíme prostredníctvom dopravcu, ktorého si vyberiete z ponúkaných možností, alebo si môžete zvoliť osobný odber z ponúkaných možností.

3.6. Záväznosť objednávky. Odoslaním objednávky stlačením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ v našom internetovom obchode zákazník vytvorí záväznú objednávku, ktorá ho zaväzuje k platbe. Zákazník má možnosť skontrolovať a opraviť alebo zmeniť svoju objednávku pred jej odoslaním, ako je podrobnejšie opísané v časti 6 týchto VOP.

3.7. Práva zákazníka z chybného plnenia. Práva zákazníka z chybného plnenia, prípadne zo záruky, a podmienky ich uplatnenia sú opísané v časti 11 týchto VOP alebo v našom reklamačnom poriadku.

 

4. KOMUNIKÁCIA SO SPOTREBITEĽMI PRED UZAVRETÍM KÚPNEJ ZMLUVY

4.1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Zákazník spotrebiteľ môže od zmluvy odstúpiť akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením voči podnikateľovi. Zákazník spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu (ak nie je uvedené inak) v lehote 30 dní, ktorá začína plynúť najneskôr:

4.1.1. v prípade kúpnej zmluvy odo dňa prevzatia tovaru, alebo

4.1.2. v prípade kúpnej zmluvy s dodávkou vo viacerých kusoch/častiach odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo

4.1.3. v prípade kúpnej zmluvy, ktorá podlieha pravidelným opakovaným dodávkam tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru;

s tým, že spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred uplynutím lehoty uvedenej v čl. 4.1.1. až 4.1.3., a to tak, že nám oznámi svoj úmysel odstúpiť od kúpnej zmluvy vyplnením a zaslaním formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy (najlepšie spolu s vráteným tovarom) alebo zaslaním na náš e-mail https://www.libristo.sk.


4.2. Kedy nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy. Zákazník nie je oprávnený odstúpiť od týchto zmlúv:

4.2.1. za dodanie tovaru, ktorý bol upravený a/alebo vytvorený na prianie zákazníka alebo pre jeho osobu;

4.2.2. za dodanie tovaru, ktorého cena závisí od výkyvov na finančných trhoch, ktoré nemôžeme ovplyvniť a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy;

4.2.3. za dodanie tovaru podliehajúceho rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;

4.2.4. za dodanie tovaru v uzavretom obale, ktorý zákazník z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť, čo sa vzťahuje aj na zvukové alebo obrazové nahrávky a počítačové programy, ak zákazník poškodil ich pôvodný obal;

4.2.5. za prepravu na konkrétny termín alebo počas určitého časového obdobia;

4.2.6. za poskytnutie digitálneho obsahu, pokiaľ nebol doručený na hmotnom nosiči a bol dodaný s vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy a my sme vám pred uzavretím kúpnej zmluvy oznámili, že v takom prípade nemáte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4.3. Povinnosti spotrebiteľa pri odstúpení od kúpnej zmluvy. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný nám zaslať späť tovar nadobudnutý na základe kúpnej zmluvy, od ktorej odstúpil, najneskôr do 14 dní od okamihu odstúpenia od kúpnej zmluvy. Zákazník je povinný zaslať alebo vrátiť tovar kompletný, t. j. vrátane všetkého dodaného príslušenstva, všetkej dokumentácie, čistý, nepoškodený a pokiaľ možno vrátane pôvodného obalu, v stave a hodnote, v akom ho prevzal.

4.4. Adresa na vrátenie tovaru. Tovar pošlite späť na adresu: Libristo ID: 3402, Frogman, P.O.Box 901, Detašované pracovisko - Sihoť, 911 05 Trenčín. Osobné doručenie neumožňujeme. Náklady na vrátenie tovaru pri odstúpení od kúpnej zmluvy hradí zákazník.

4.5. Zníženie hodnoty tovaru. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je zákazník zodpovedný za zníženie hodnoty vráteného tovaru alebo späť zaslaného tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosti tovaru. V prípade, že nám vrátite poškodený alebo nekompletný tovar, započítame náš nárok na náhradu škody voči kúpnej cene, ktorú požadujete vrátiť. Vždy posúdime konkrétny prípad, aby sme zistili mieru poškodenia, znehodnotenia tovaru a určili jemu zodpovedajúcu zníženú hodnotu. O týchto krokoch vás budeme informovať na uvedenú elektronickú adresu (e-mailom) alebo telefonicky.

4.6. Vrátenie kúpnej ceny. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy v lehote na odstúpenie sme povinní vrátiť zákazníkovi všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dopravu tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu nami ponúkanému druhu dopravy na vami uvedený bankový účet, a to najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy. V prípade platby kartou sa kúpna cena vráti na túto kartu. Vezmite na vedomie, že sme oprávnení vrátiť vám peniaze až vtedy, keď od vás dostaneme vrátený tovar.

4.7. Sťažnosti. Mimosúdne riešenie sťažností zákazníkov zabezpečujeme prostredníctvom e-mailu info@libristo.sk a telefónneho čísla 02/210 210 99.

4.8. Mimosúdne riešenie sporov. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je oprávnená Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, Slovenská republika, internetová adresa: https://www.soi.sk/, https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Platformu na riešenie sporov online nachádzajúcu sa na internetovej adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a zákazníkom z kúpnej zmluvy, najmä na podanie sťažnosti. Podobne, naše nároky voči vám môžu byť uplatnené prostredníctvom platformy https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

4.9. Európske spotrebiteľské centrum v SR, Ministerstvo hospodárstva SR, so sídlom Mlynské nivy 44/A, 827 15 Bratislava 212, Slovenská republika, internetová adresa: https://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

4.10. Recenzie. Ak budeme umožňovať vkladanie recenzií k produktom, bude ich môcť vkladať zákazník, u ktorého sme overili, že si od nás tovar skutočne kúpil. Bližšie informácie nájdete na našich webových stránkach.

4.11. Radenie tovaru. Ak na našich webových stránkach prejdete do sekcie radenia kategórií tovaru, mali by ste vedieť, že na zobrazovanie tovaru podľa vami preferovaných kritérií výberu používame pravidlá, s ktorými sa môžete bližšie oboznámiť na našich webových stránkach. 

4.12. Poučenie v súvislosti s digitálnym obsahom. Upozorňujeme spotrebiteľov, že aktualizácie kúpeného digitálneho obsahu neposkytujeme. 


5. POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET A ĎALŠIE PREDPOKLADY NA PRIJATIE OBJEDNÁVKY

5.1. Registrácia. Na základe registrácie zákazníka prostredníctvom e-mailu a zvoleného bezpečného hesla, vykonanej na webovej stránke obchodu, môže zákazník pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Používateľ potvrdí, že súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a oboznámil sa so zásadami spracovania osobných údajov.

5.2. Funkcie používateľského účtu. Zo svojho používateľského rozhrania („Môj účet“) môže zákazník objednávať tovar a digitálny obsah, sledovať stav bodového konta, stav vybavenia objednávok atď. (ďalej len „používateľský účet“). 

5.3. Digitálny obsah. Ak má zákazník záujem o kúpu digitálneho obsahu, je registrácia do používateľského účtu nevyhnutnou podmienkou pre jeho nákup a dodanie. Digitálny obsah je zákazníkovi sprístupnený práve v rozhraní používateľského účtu.

5.4. Povinnosť uvádzať pravdivé a správne údaje. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je zákazník povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je zákazník pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené zákazníkom v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.

5.5. Zablokovanie používateľského účtu. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a silným heslom. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup do jeho používateľského účtu. Zákazník nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám. Používateľský účet môžeme zablokovať po piatich (5) neúspešných pokusoch o prihlásenie. Robíme tak z bezpečnostného hľadiska, aby nedošlo predovšetkým k zneužitiu používateľského účtu zákazníka. Ak bude váš používateľský účet zablokovaný, kontaktujte nás, prosím, na e-maile info@libristo.sk.

5.6. Možnosť zrušiť používateľský účet, ak sa nepoužíva. Používateľský účet môžeme zrušiť, a to najmä v prípade, ak zákazník nepoužíva svoj používateľský účet dlhšie ako 1 rok alebo ak zákazník poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy v znení týchto VOP.

5.7. Nutná údržba. Zákazník berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nutnú údržbu.

 

6. OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

6.1. Ceny tovaru a digitálneho obsahu. Ceny tovaru a digitálneho obsahu zostávajú v platnosti dovtedy, kým sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje našu možnosť uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

6.2. Náklady na balenie a prepravu. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Výška nákladov spojených s balením a dodaním tovaru závisí najmä od zvoleného dopravcu a miesta, kam bude tovar doručený (napr. Česká republika, Slovensko, Poľsko atď.).

6.3. Proces objednávky. Ak si chce zákazník objednať tovar a digitálny obsah, vyplní objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu (vloží tovar a digitálny obsah „do košíka“, zvolí spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, uvedie dodaciu adresu a ďalšie potrebné kontaktné údaje, zvolí požadovaný spôsob doručenia objednaného tovaru a digitálneho obsahu a získa informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru). V prípade tovaru označeného ako „na sklade“ ide o záväznú objednávku tovaru alebo digitálneho obsahu, ktorá je záväzná na zaplatenie (ďalej len „objednávka“). Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a prečítal si naše zásady spracovania osobných údajov.

6.4. Proces odoslania objednávky. Pred dokončením objednávky je zákazníkovi umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré zadal do objednávky, a to aj s ohľadom na možnosť zákazníka zistiť a opraviť chyby, ku ktorým došlo pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávka sa odošle kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“, a proces objednávky sa tým dokončí. Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Ak sa počas spracovania objednávky zistí, že boli použité zjavne nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme objednávku odmietnuť, o čom budete informovaní e-mailom. Zákazník môže byť zodpovedný za škodu, ktorú spôsobí uvedením zámerne nepravdivých alebo nesprávnych údajov.

6.5. Vlastnosti tovaru. Zákazník je povinný oboznámiť sa pred dokončením objednávky s vlastnosťami, druhom a odporúčaným spôsobom použitia tovaru alebo digitálneho obsahu. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa s týmito informáciami oboznámil a porozumel im.

6.6. Dodatočné potvrdenie objednávky. Predávajúci je oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať zákazníka o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky) a tiež je oprávnený požiadať zákazníka o spresnenie správnosti pri danom tovare.

6.7. Okamih uzavretia kúpnej zmluvy a potvrdenia objednávky. Zákazník, ktorý dokončí objednávku, dostane od nás automatické potvrdenie o doručení objednávky na adresu elektronickej pošty zákazníka uvedenú v objednávke alebo v inom našom formulári (ďalej len „elektronická adresa zákazníka“). K uzavretiu kúpnej zmluvy dôjde v okamihu stlačenia tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“, o čom je zákazník informovaný práve prostredníctvom potvrdenia o prijatí objednávky.

6.8. Telefonická objednávka. Zákazník si môže objednať tovar a/alebo digitálny obsah aj telefonicky. Zákazník, ktorý takto dokončí objednávku, dostane od nás potvrdenie o vytvorení objednávky vrátane celkovej ceny za tovar a nákladov spojených s balením a doručením tovaru, ktorý si zákazník vybral, na adresu elektronickej pošty zákazníka uvedenú v telefonickom hovore, spolu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom, zásadami spracovania osobných údajov a formulárom na odstúpenie od kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dôjde v okamihu doručenia potvrdenia o prijatí objednávky na adresu elektronickej pošty zákazníka uvedenú v objednávke.  

6.9. Povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Uzatvorením kúpnej zmluvy sa zaväzujeme odovzdať vám kúpený tovar alebo digitálny obsah a umožniť vám nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru alebo digitálnemu obsahu a vy sa zaväzujete tovar alebo digitálny obsah prevziať a zaplatiť nám cenu tovaru.

6.10. Kópia VOP a formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Zákazník dostane kópiu uzavretej kúpnej zmluvy na elektronickú adresu zákazníka v znení platných VOP. Zákazník dostane aj formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

6.11. Komunikačné prostriedky na diaľku. Zákazník súhlasí pri uzatváraní kúpnej zmluvy s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Náklady, ktoré vzniknú zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), hradí zákazník, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 

7. CENA TOVARU A SPÔSOB PLATBY

7.1. Cena. Všetky ceny sú uvedené v eurách (EUR) vrátane prípadnej DPH.

7.2. Spôsob platby. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy nám môžete uhradiť

A. bezhotovostným prevodom na bankový účet uvedený v objednávke,

B. platobnou kartou,

C. v hotovosti pri platbe na dobierku alebo pri osobnom odbere,

D. prostredníctvom elektronickej peňaženky (Apple Pay, Google Pay, PayPal),

E. faktúrou, ak je kupujúcim škola, škôlka alebo štátna inštitúcia, a do poznámky uvedie „Platba na faktúru“.

Spôsob platby za tovar si zákazník zvolí počas procesu objednávky. Viac informácií o jednotlivých spôsoboch platby nájdete i v sekcii „Doprava a platba“ na webových stránkach.

7.3. Cena za dodanie tovaru. Spolu s kúpnou cenou je zákazník povinný zaplatiť nám aj všetky náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške, ako aj príplatok za zvolený spôsob platby. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru. Pred záväzným dokončením objednávky bude zákazník informovaný o konečnej cene vrátane nákladov na balenie a dopravu.

7.4. Evidencia tržieb. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.

7.5. Záloha na cenu tovaru. Od zákazníka môžeme požadovať zálohu alebo inú podobnú platbu.

7.6. Zľavy z ceny tovaru. Prípadné zľavy z ceny tovaru, ktoré poskytujeme zákazníkom, nie je možné navzájom kombinovať. Výnimku tvoria prípady, keď je možné kombinovať už zlacnený tovar a zľavový poukaz pre nového zákazníka.

7.7. Nereálna cena tovaru. V prípade zobrazenia nereálnej ceny, napr. v hodnote 0 eur (slovom: nula eur) alebo zobrazenia veľmi neobchodovateľnej ceny, pričom za neobchodovateľnú cenu sa považuje taká cena, ktorá je nižšia ako naša nákupná cena, si vyhradzujeme právo odstrániť túto položku z objednávky. Zákazník bude o tejto skutočnosti informovaný na elektronickú adresu zákazníka.

7.8. Forma faktúry. Súhlasíme s tým, že faktúry budú zasielané elektronicky, a to na elektronickú adresu zákazníka uvedenú v objednávke.

7.9. Dodacia lehota. Ak je uvedené, že tovar je na sklade, zaväzujeme sa ho dodať v lehote uvedenej v košíku v sekcii „doprava“ a podľa dodacích lehôt jednotlivých spolupracujúcich dopravcov. Niekedy sa nám môže stať, že tovar označený „na sklade“ sa vypredá v krátkom čase. Ak nastane situácia, že tovar sa minie a my nebudeme schopní dodať vami objednaný tovar v stanovenej lehote, budeme vás kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe. Napriek dodacej lehote sa vždy snažíme pripraviť a doručiť objednávku zákazníkovi čo najskôr.

7.10. Vernostný program. Registrovaní zákazníci zbierajú vo svojom používateľskom účte body do svojho „bodového konta“ nákupom tovaru. Každej položke v ponuke na našej webovej stránke je pridelený určitý počet bodov. Počet bodov za konkrétnu položku nájdete na karte tovaru. Aktuálny stav bodového konta sa zobrazí po prihlásení do vášho používateľského účtu. Body môžete vymeniť za odmenu pri ďalšom nákupe. Odmena je ponúknutá po dokončení objednávky. Registrovaní zákazníci získavajú dodatočnú zľavu 5 % na ďalší nákup. Zľavu je potrebné uplatniť do 12 mesiacov od poslednej prijatej a zaplatenej objednávky, potom jej platnosť vyprší. Viac o našom vernostnom programe sa dozviete tu.

7.11. Darčekové poukážky. Našim zákazníkom ponúkame možnosť kúpiť si elektronické darčekové poukážky v ľubovoľnej hodnote. Každá poukážka má svoj jedinečný kód a bude vám zaslaná na vašu e-mailovú adresu po uhradení kúpnej ceny.  Vždy je možné využiť len celú sumu poukážky, nie po častiach. Poukážka platí 12 mesiacov od jej kúpy. Ak chcete uplatniť darčekovú poukážku na webových stránkach, musíte vyplniť pole v sekcii „košík“, kde uvediete jedinečný kód darčekovej poukážky. Hodnota darčekovej poukážky sa odpočíta od celkovej ceny vášho nákupu v košíku.  Prosím, vezmite na vedomie, že kód poukážky vám bude zaslaný v elektronickej forme. Pri ďalšej manipulácii s ňou buďte mimoriadne opatrní. Falšovanie alebo pozmenenie poukážky nie je dovolené. Jej falšovanie môže byť tiež trestným činom. Od kúpnej zmluvy nie je možné odstúpiť v prípade, ak už bola darčeková poukážka využitá.

 

8. VÝHRADA VLASTNÍCTVA

8.1. Úhrada kúpnej ceny v plnej výške. Vyhradzujeme si vlastníctvo tovaru u našich zákazníkov až do úplného zaplatenia kúpnej ceny v súlade s príslušnou kúpnou zmluvou.

8.2. Výhrada voči firemným zákazníkom. V prípade firemných zákazníkov si vyhradzujeme vlastníctvo tovaru až do uhradenia všetkých pohľadávok, ktoré voči vám máme. Zákazník je povinný zaobchádzať s tovarom, ktorý je predmetom výhrady vlastníctva, s náležitou starostlivosťou a na vlastné náklady ho dostatočne poistiť proti poškodeniu hodnoty nového tovaru.

 

9. DODANIE TOVARU, MIESTO PLNENIA, ŠKODA SPÔSOBENÁ PREDÁVAJÚCEMU A PRÍPADNÉ ŠKODY SPÔSOBENÉ POČAS PREPRAVY TOVARU


9.1. Dopravca. Podľa výberu zákazníka je tovar zaslaný zákazníkovi prostredníctvom dopravcu, ktorého si zákazník zvolil počas objednávky z nami ponúkaných možností, alebo osobným prevzatím z nami ponúkaných možností. Viac informácií nájdete i v sekcii „Doprava a platba“ na webových stránkach.

9.2. Prevzatie tovaru. Ak tovar prepravujeme zákazníkovi – spotrebiteľovi, tovar je nami odovzdaný v okamihu, keď dopravca odovzdá tovar zákazníkovi v mieste odovzdania (zvyčajne prvé dvere/brána v mieste dodania určenom zákazníkom). Nebezpečenstvo poškodenia a náhodného zhoršenia kvality kúpeného tovaru prechádza na zákazníka v okamihu prevzatia tovaru zákazníkom. Ak zákazník prevzal tovar od dopravcu, nebezpečenstvo náhodného zničenia a náhodného zhoršenia kvality kúpeného tovaru prechádza na zákazníka v okamihu, keď mohol s tovarom disponovať, nie však skôr ako v stanovenej dodacej lehote. V prípade osobného vyzdvihnutia tovaru zákazníkom sa tovar považuje za dodaný v okamihu prevzatia zákazníkom alebo inou osobou určenou zákazníkom.

9.3. Dodacia lehota. Tovar doručujeme prostredníctvom dopravcu. Ak je pri tovare uvedené, že je na sklade, zaväzujeme sa dodať tovar najneskôr do 10 pracovných dní od odoslania objednávky. Zákazník nájde termín dodania pri konkrétnom tovare. Údaj o tom, že tovar je na sklade alebo že bude v stanovenom čase naskladnený pre konkrétnu položku, zvyčajne ovplyvňuje čas dodania objednávky. V prípade tovaru, pri ktorom je uvedený určitý počet dní alebo týždňov pred naskladnením tovaru, bude dodacia lehota objednávky dlhšia a vy túto skutočnosť beriete na vedomie a súhlasíte s ňou odoslaním objednávky.

9.4. Spôsoby dopravy, osobné prevzatie tovaru. Zákazník má možnosť vybrať si doručenie tovaru na ľubovoľnú adresu prostredníctvom nášho zmluvného dopravcu za cenu dopravy uvedenú počas procesu objednávky alebo si môže tovar vyzdvihnúť osobne po predchádzajúcej telefonickej dohode s predávajúcim (zákaznícka podpora), za čo sa neúčtuje žiadny poplatok. Viac informácií o jednotlivých spôsoboch dopravy nájdete i v sekcii „Doprava a platba“ na webových stránkach.

9.5. Náklady na špeciálny spôsob prepravy. V prípade, že sa spôsob dopravy dohodne na základe osobitnej požiadavky zákazníka, nesie zákazník riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

9.6. Opätovné doručenie a s tým súvisiace náklady. V prípade, že z dôvodov na strane zákazníka je potrebné doručovať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je zákazník povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

9.7. Škoda, ktorá môže vzniknúť predávajúcemu neprevzatím tovaru. Ak zákazník – spotrebiteľ neprevezme tovar pri jeho dodaní dopravcom, tovar sa následne vráti predávajúcemu, a ak zároveň zákazník – spotrebiteľ neodstúpi od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od neúspešného doručenia tovaru, je predávajúci oprávnený požadovať od zákazníka úhradu nákladov, ktoré mu dopravca účtoval za dodanie tovaru späť predávajúcemu. Tieto náklady predstavujú pre predávajúceho škodu, ktorá vznikla porušením zákonných povinností zákazníka v zmysle § 2913 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Predávajúci je súčasne oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 8 eur (slovami: 8 eur) a ďalej je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

9.8. Neprevzatie tovaru vo vzťahu k podnikateľovi. Ak neprevezme zákazník – podnikateľ tovar pri jeho doručení prepravcom, tovar sa nám ako predávajúcemu následne vráti a máme právo požadovať od zákazníka – podnikateľa úhradu nákladov účtovaných prepravcom za doručenie tovaru späť na našu adresu. Tieto náklady predstavujú pre predávajúceho škodu, ktorá vznikla porušením zákonných povinností zákazníka – podnikateľa v zmysle § 2913 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Predávajúci je súčasne oprávnený účtovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 8 eur (slovami: 8 eur) a ďalej je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

9.9. Možnosť započítania pohľadávok. Sme oprávnení jednostranne započítať pohľadávku na úhradu nákladov na skladovanie tovaru a pohľadávku na náhradu škody za porušenie právnych povinností zákazníka podľa tejto časti VOP proti pohľadávke zákazníka na vrátenie kúpnej ceny v súlade s § 2913 Občianskeho zákonníka.

9.10. Povinnosti zákazníka pri prevzatí tovaru. Zákazník je povinný skontrolovať tovar pri jeho prevzatí a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach (najmä, či zákazník dostal správny druh tovaru, či má tovar dohodnutú kvalitu, či tovar vo svojom obale obsahuje všetko, čo má podľa návodu obsahovať). V prípade viditeľného poškodenia zásielky dopravcom je zákazník povinný takúto zásielku od dopravcu vôbec neprevziať. Nezodpovedáme za škody spôsobené dopravcom, prípadne oneskoreným doručením tovaru bez ohľadu na dôvod oneskorenia.

9.11. Práva z chýb. Práva zákazníkov v prípade uplatnenia práva z chýb sa riadia naším reklamačným poriadkom a príslušnými právnymi predpismi českého práva, najmä Občianskym zákonníkom.

 

10. DODANIE DIGITÁLNEHO OBSAHU

10.1. Okamih dodania digitálneho obsahu. Ak je predmetom kúpy digitálny obsah, predmet kúpy sa považuje za odovzdaný okamihom, keď zákazníkovi sprístupníme odkaz na stiahnutie v jeho používateľskom účte.

10.2. Obmedzená platnosť odkazu. Upozorňujeme, že odkaz na stiahnutie digitálneho obsahu je platný iba 24 mesiacov od kúpy digitálneho obsahu, ale počet stiahnutí kúpeného digitálneho obsahu je obmedzený na šesť (6) stiahnutí, ak nie je dohodnuté inak. Zákazník je preto povinný stiahnuť si digitálny obsah v tomto čase.

10.3. Internetové pripojenie. Prosím, vezmite na vedomie, že na sprístupnenie digitálneho obsahu je nutné mať dostatočné internetové pripojenie, mať k dispozícii potrebný hardvér a aktualizovaný softvér zariadenia.

10.4. Formát digitálneho obsahu, softvér a zariadenie. Vezmite, prosím, na vedomie, že kúpený digitálny obsah môžete sťahovať vo formáte ePub alebo PDF. Oba formáty si možno prezerať aj v systéme Adobe Digital Editions a na zariadení eReader. Pri použití Adobe Digital Editions je možné jednotlivý kúpený digitálny obsah skopírovať až medzi šiestimi (6) podporovanými mobilnými zariadeniami za predpokladu, že všetky zariadenia používajú rovnaké Adobe ID. Kúpený digitálny obsah nebude automaticky fungovať na zariadeniach iPad, iPhone a iPod. Ak ho chcete používať na týchto zariadeniach, bude potrebné nainštalovať potrebný softvér odporúčaný výrobcom týchto zariadení.

10.5. Uplatnenie práva z chýb. Práva zákazníkov v prípade uplatnenia práva z chýb sa riadia naším reklamačným poriadkom a príslušnými právnymi predpismi českého práva, najmä Občianskym zákonníkom. Týmto ustanovením nebude zákazník spotrebiteľ dotknutý na svojich právach.

 

11. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

11.1. Právo spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Právo spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa riadi ustanoveniami uvedenými v časti 4 týchto VOP.

11.2. Právo na odstúpenie od zmluvy majú len spotrebitelia. Zákazníci – podnikatelia majú právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ako to umožňujú príslušné právne predpisy. Zákazník – podnikateľ nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu, toto právo patrí len spotrebiteľovi. Za predpokladu, že nám zákazník – podnikateľ tovar vráti a nejde o uplatnenie práva z chýb podľa Občianskeho zákonníka, sme oprávnení účtovať náklady na skladovanie tohto tovaru podľa bodov 9.8 a 9.9 týchto VOP a zároveň vyzveme zákazníka – podnikateľa, aby si prevzal tento tovar späť.

11.3. Postup pri vypredaní zásob. Sme oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob tovaru alebo z dôvodu nedostupnosti objednaného tovaru. Ďalej môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä vtedy, ak zákazník neuhradil kúpnu cenu riadne a včas alebo odmietol prevziať tovar.

11.4. Darček. Ak je zákazníkovi spolu s tovarom poskytnutý darček, je darovacia zmluva medzi nami a zákazníkom uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak zákazník alebo my odstúpime od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto darčeku stráca platnosť a zákazník je povinný vrátiť nám darček spolu s tovarom.

11.5. Odstúpenie pri digitálnom obsahu. Po zaplatení za objednaný digitálny obsah, ktorý bol spotrebiteľovi sprístupnený zaslaním unikátneho odkazu na jeho spustenie, nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy ani inak kúpnu zmluvu zrušiť. Zákazníka sme o tejto skutočnosti informovali pred uzavretím kúpnej zmluvy.

 

12. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

12.1. Odkaz na Občiansky zákonník. Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

12.2. Odkaz na reklamačný poriadok. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace s našou zodpovednosťou za chyby tovaru a/alebo poskytnutie digitálneho obsahu sú upravené v našom reklamačnom poriadku.

 

13. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

13.1. Zásady spracovania osobných údajov. Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Pravidlá nakladania s osobnými údajmi a pravidlá zasielania obchodných oznámení sú upravené v našich zásadách spracovania osobných údajov.

13.2. Obchodné oznámenia. Zákazníkom zasielame obchodné oznámenia s ponukou súvisiaceho tovaru alebo služieb, a to na elektronickú adresu zákazníka (obchodné oznámenia zákazníkom). E-mailová adresa je osobným údajom a spracúva sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) s cieľom zasielania obchodných oznámení na základe nášho oprávneného záujmu propagovať naše podobné produkty a služby. Zákazník sa môže kedykoľvek odhlásiť z odberu obchodných oznámení. 

13.3. Cookies. Používame tzv. cookies, ktoré sa môžu ukladať v koncovom zariadení (buď na základe súhlasu, alebo na ochranu našich oprávnených záujmov). Zákazník si môže nastaviť preferencie priamo na našich webových stránkach, kde nájde bližšie informácie o používaní súborov cookie.


14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VRÁTANE ROZHODNÉHO PRÁVA A SÚDNEJ PRÍSLUŠNOSTI

14.1. Záväzok rešpektovať práva spotrebiteľov. V prípade neúmyselného rozporu medzi ustanoveniami týchto VOP a zákonnými predpismi na ochranu spotrebiteľa majú prednosť tieto ustanovenia a predávajúci sa zaväzuje dodržiavať ich.

14.2. Neplatné alebo neúčinné ustanovenia VOP. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie VOP neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

14.3. Vylúčenie Viedenského dohovoru. Zmluvné strany sa dohodli, že výslovne vylučujú použitie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods alebo Viedenský dohovor), a to v súlade s čl. 6 tohto dohovoru.

14.4. Spory a príslušnosť. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že na riešenie prípadných sporov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, v ktorých je prítomný medzinárodný prvok, budú vždy príslušné súdy ČR, miestne určené podľa nášho sídla. Tým nie sú dotknuté práva zákazníkov podľa osobitných právnych predpisov. Zmluvným jazykom je český jazyk.

14.5. Archivovanie kúpnej zmluvy. Kúpnu zmluvu v znení VOP archivujeme v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím stranám.

14.6. Ak sa dohodneme na iných podmienkach uzavretia kúpnej zmluvy. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od VOP, sa môžu dohodnúť v kúpnej zmluve. Akékoľvek odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP.

14.7. Nevyhnutnosť prijatia VOP na uzavretie kúpnej zmluvy. Prijatie týchto VOP je dobrovoľné, ale vytvorenie objednávky zákazníkom je nevyhnutné.

14.8. Platnosť VOP. Tieto VOP sú platné od 1. 10. 2022 a rušia platnosť predchádzajúcich obchodných podmienok.

Prihlásenie

Prihláste sa k svojmu účtu. Ešte nemáte Libristo účet? Vytvorte si ho teraz!

 
povinné
povinné

Nemáte účet? Získajte výhody Libristo účtu!

Vďaka Libristo účtu budete mať všetko pod kontrolou.

Vytvoriť Libristo účet